HİZMETLER

Vergi Denetimi ve Tasdik Hizmetleri

Vergi Denetimi ve Tasdik Hizmetleri

VERGİ DENETİMİ VE TASDİK HİZMETLERİ

 

Vergi Denetimi ve Tasdik Hizmetleri çalışmalarımız kurumların vergi yükümlülüklerini doğru ve zamanında yerine getirmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Denetçilerimiz, denetimlerin kapsamlı ve etkin yapılmasının yanısıra, yapılan işin dokümantasyonu ve arşivlenmesi konusunda da son derece ileri çözümler sunmaktadır.

Kurumlar Vergisi Tasdik Hizmetleri

Kurumlar vergisi, geçici vergi olmak üzere kurumların ödemekle yükümlü olduğu vergilerin vergi kanunları ve ikincil mevzuatta belirlenen şekilde hesaplanarak zamanında ve tam olarak ödenip ödenmediğinin tespiti amacıyla mükelleflerin her türlü defter, hesap, kayıt ve işlemleri ile bunların dayanağı belgelerin incelenmesi,

Yasal defterlerin Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ve diğer ilgili muhasebe standart ve ilkelerine uygun olarak tutulup tutulmadığının tespiti,

Vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ile ilgili ortaya çıkabilecek hata ve eksikliklerin tespiti ile bunların giderilmesine yönelik alınması gerekli tedbirlerin önceden belirlenmesi.